STEICOtop

Výroba a kontrola dle ČSN EN 13171
Označení desek WF-EN13171-T5-CS(10\Y)100-TR10-MU3
Provedení hrany tupá
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 E
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,041
Deklarovaný tepelný odpor RD [(m²*K)/W] 1,95 (80)/2,40 (100)
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti λ [W/(m*K)] 0,042
Objemová hmotnost [kg/m³] cca. 140
Součinitel difúzního odporu μ 3
hodnota sd [m] 0,24 (80)/0,30(100)
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
Napětí v tlaku při stlačeni 10 % δ10 [N/mm²] 0,1
Pevnost v tlaku [kPa] 100
Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky [kPa] 10
Odpor proti proudění vzduchu [(kPa*s)/m²] ≥ 100
Složení dřevní vlákno, PU pryskyřice, parafín
Kód odpadu (EAK) 030105/170201

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE